Trai Hồ gặp khắp đường đi,
Mặt cùng dáng chẳng khác gì Mộ Dung.
Hạnh nhân nữ thích vô cùng,
Bắn xuyên lá liễu tên dùng lông chim.

tửu tận tình do tại