Ngại gì kẻ sĩ màn xanh,
Nghĩ mình kế sách rất rành rất tinh.
Hồ Bành Lễ nhạn đưa tin,
Lên Đằng Vương các họp bình, đề thơ.

tửu tận tình do tại