Hồ Bà Dương nối Thiên Trường,
Anh đi thu cũng ngát hương sen hồng.
Đêm nhìn bói kiếm khí xông,
Can Tương có biết tại vùng nào quanh?

tửu tận tình do tại