Cây già tóm mây trời
Giây leo thõng khe suối
Gốc mục lân tinh soi
Phía trước gần ma núi
Mặc áo đạo sĩ khi
Dưới trăng với người nói
Mong là không ngờ nhau
Nói chuyện khách đêm tới

tửu tận tình do tại