Tìm đâu nét vẽ tài tình,
Hồn nhiên sống động trời sinh tự hào,
Ngủ say ngươi dậy khi nào,
Rập rình trộm cướp, làm sao đề phòng.

tửu tận tình do tại