Mười năm hỏi chuyện bình an,
Mơ hồ đối diện tưởng đang mới vừa.
Bình thơ giá trị ngày xưa,
Mới đây công luận đã đưa lên đàn.
Trăm năm cũng đến tuổi tàn,
Răng đâu còn để nhai càng dưa rau.
Triều thu tuyết chạp bên nhau,
Song song hai ngựa khác nào kim lan.

tửu tận tình do tại