Chẳng nhàn, say vẻ tỉnh ngâm,
Người người thấy lão kêu ngầm Trương Điên.
Mua tranh mua cảnh tự nhiên,
Hoa hồng cây biếc nấu nguyên trăng tròn.

tửu tận tình do tại