Ngoài hiên khói phủ sen xanh phớt
Trước gió, trong ao, hoa thoảng hương
Cảm ơn thợ giặt không đành bẻ
Trong mưa thành lọng giúp uyên ương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)