Bay đi đôi én đến bao về?
Chấm nước bờ bên đào ngợp hoa.
Cầu ngập mưa xuân người đứng đợi
Thuyền trong bóng liễu biếc chèo ra.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.