Nhớ Người gửi mộng vào thơ
Đọc thơ lại thấy lơ mơ mộng Người
mong an lành chốn xa xôi
là thơ đưa mộng ru hời đêm đông.