Tình xưa pha mật đắng
Rót vào cốc cho đầy
Viễn khách mời nâng chén
Xa xót men rượu cay!

Nơi chân rừng , góc bể
Lòng thầm nhớ ai đây?
Có nỗi sầu lữ thứ
Đồng vọng với trời mây...

Tóc đã dày sương gió
Gót mòn theo tháng ngày
Những ân tình thuở ấy
Có theo hơi rượu bay?

Viễn khách, ôi viễn khách
Chốn quê người có hay?


(02/8/2009)