Huế
Giờ đang ngấm
Trong mưa
Buồn rơi hiu hắt
Giọt
Thưa thớt ngày...

Chim nghiêng tiếng hót
Tầng cây
Em nghiêng lòng
Nhớ
Rót đầy ban mai...


17/7/2010