Thơ: Từ Nguyễn
Nhạc và hoà âm: Mộng Trang
Thể hiện: Mộng Trang

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"