Nắng còn chưa mỏi
Giữa chiều
Mây còn phiêu bạt
Gió liêu xiêu
Về...

Sợ thơ
Thấm giọng não nề

Thôi!
Không viết nữa
Mai, tê...
Lại cùng...


(30/6/2010)