Thơ: Từ Nguyễn
Nhạc: Thanh Sơn
Hoà âm: Thanh Sơn, Mộng Trang
Thể hiện: Mộng Trang

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"