Không đầy
Không trống rỗng
Nhân sinh không là mộng
Cũng tình cờ thế thôi!


Tuyệt vời!

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)