Không đầy
Không trống rỗng
Nhân sinh không là mộng
Cũng tình cờ thế thôi!


Tuyệt vời!