Cung Quảng đêm nay chạnh nỗi lòng
Nhớ người năm cũ, vẫn trông mong...
Duyên lỡ bàng hoàng xa cách mặt
Tình vương đau đớn lặn vào trong!

Vò võ một mình nơi quạnh vắng
Lạnh lùng, hiu hắt ngọn đông phong
Người đời không xót còn trách móc
Thu này, thu nữa... lại sầu đong!


(11/5/2010)