Đêm
Như thoảng chút sương
Vương...

Gió
Còn vơ vẩn
Bên đường viễn du...

Đành là em biết
Chưa thu
Vẫn mong
Một tiếng lá ru
Mơ màng...


(24/7/2010)