Ta có nỗi đau, đằm sâu trong trái tim này,
Giông tố cuộc đời phong kín gửi vào đây!
Vẫn sống, cười vui cùng nhân thế
Một nửa hồn đau nào ai hay?

Người vui còn có bao bè bạn,
Ta chỉ còn thơ để giải sầu...
Tưởng lòng vơi nhẹ theo chữ nghĩa,
Ai ngờ thêm thấm nỗi buồn sâu!


(1998)