Đông buồn
đổ giọt mưa mau
Cành hồng rã nhuỵ
cánh đau nỗi lìa
Mưa rơi
lệ lá đầm đìa
Lạnh luồn qua gió
thổi về hồn hoang...

Đông về
Bước mỏi lang thang
Nặng lòng chi những muộn màng thế đông?
Hiên mưa
gió mới dừng chân
Tình riêng ai nỡ?
tần ngần mơ xuân...

Noel
chuông đạo
buông ngân
Giáo đường thả tiếng xa...
gần...
loang mưa...
Đông ơi, lạnh đã vừa chưa?
Để đêm đừng khiến người xưa
chạnh buồn...


Đêm Noel 2011