Vẫn còn mình với ta
Cho dầu ngày lặng lẽ
Nhịp đời đi rất khẽ
Để nỗi nhớ lăn qua!

Vẫn còn mình với ta
Sẽ còn mãi thiết tha
Dù đường xưa lối cũ
Bây giờ xa, vời xa...

Vẫn còn mình với ta
Bao yêu thương mặn mà
Ảo mờ hay chân thực
Ngàn sau cứ mãi là...

Vẫn còn mình với ta
Nơi phương trời ngóng đợi
Gió mang mùa thu tới
Hoà trong bóng chiều tà...


(03/9/2009)