Lời nói thật em muốn tìm
Có khi xa xôi lắm
Nơi chân trời
Góc bể
Vẫn mù tăm!

Người ta dối gian nhiều
Vì nói dối vốn dễ hơn
Chút sự thật cất dành cho phút cuối!

Trong đôi mắt người tình đắm đuối
Sự thật đếm bằng tiếng tích tắc của đồng hồ

Có khi đã nằm xuống nấm mồ
Sự thật chỉ là nét nhoè trên giòng ghi bia mộ

Lời nói thật
Với riêng mình
Cũng khó
Bởi cuộc đời, ai thích chọn nặng nề đâu?


(01/8/2010)