Không hiểu vì sao
Mà cứ mỗi chiều về
Em lại thấy như trời đang hiu hắt
Hay đó chỉ là chút khói buồn giăng mắc
Em vô tình vương lấy
Thả vào thơ?

Không hiểu sao
Lòng bất chợt bơ vơ
Ngày vẫn thế
Có chi mà mượn cớ?
Mây xám mặt thì cũng là gió chở
Mắc chi em, sao không thể hững hờ?


(22/7/201)