Khái niệm về hạnh phúc rất đúng! Hãy bằng lòng đi em!

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông