Đi cùng trời cuối đất
Tìm không thấy niềm vui
Về lại nơi quê cũ
Thấy ngõ khác mất rồi!

May người về còn kịp
Nhặt lá mùa xưa rơi
Ép bên tim thầm nhắc
"Đừng quên tôi, người ơi!"


(25/6/06)