Bay bay mấy vạt mưa phùn
Rằng đông thì vẫn là đông đó mà
Chỉ tình hoa cỏ thiết tha
Lặng thầm ươm chút ngọc ngà chờ xuân


27/12/2013