Nhớ ai buồn hất trên vai áo
Mưa ở đâu về như vết thương!