Một vầng trăng xứ Huế
rọi vui buồn lòng ai
mộng cũ còn hương mãi
thắp lửa sưởi đêm dài...