Biết gửi về đâu? Chút buồn tôi
Bóng nắng chiều hôm đã tắt rồi
Đêm có mở lòng mà đón nhận?
Hay sợ đầy thêm nỗi ngậm ngùi?

Gửi vào cánh gió, có được chăng?
Mang về đâu đó thật xa xăm!
Trút xuống mông lung cho nhẹ nhõm
Từng mảnh buồn tan giữa âm thầm...

Nếu gió lại chê buồn nặng trĩu
Thì thôi, đành cất giữ vào trong
Chỉ mong lòng hờn đừng dậy sóng
Dẫu buồn có ngập suốt chiều sông!


(14/9/2009)