Đặt dạ chung chăng tình tiên hụư
Nhược bửu lộ chi tăng lộ cầu