"thôi
em về..
khoá trái nổi tàn thu"

đêm đêm tôi viết trang tình nhỏ
mộng gửi say sưa một dáng hiền