Tơ trời
   

Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!
..................
         Đỗ trung Quân

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông