Sông Hương nước lại xanh trời
Giọt buồn hôm ấy
có trôi theo dòng?

Thuyền về, mái đẩy thong dong
Buông câu tình tự...
sóng lòng xôn xao

Lời xưa ai gửi, ai trao
Để dòng sông nhớ...
khi nào nguôi quên?

Một lần thôi, đủ chông chênh
Chiều nay lộng gió
ngồi bên bến chờ...

Bồi hồi thả lá tìm thơ
Thả con mắt đợi
sầu ngơ ngác hồn!

Cọng tình mỏng tựa cánh chuồn
Vui thì ghé đậu
buồn buồn lại bay...


06/02/2011