Dù không trả lối thu đi
Bước thời gian
Đủ phân li
Bốn mùa...

Trên sân
Lá rụng
Gió đừa
Trời gom mây xám
Mà xua nắng vàng

Nỗi niềm
Xem cũng ngổn ngang
Là thu
Hay chút mênh mang
Đã về?


(08/8/2010)