Có nhưng lúc vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
Ôi "Trái tim" muôn thủa
Có bao giờ đứng yên.
                 XQ

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông