Khói sương biếc cạnh khe, ba núi
Có khách thơ thui thủi thả câu
Tương phùng ít, lắm xa nhau
Ở triều ngắn ngủi, đày lâu thì nhiều
Khối đan tâm mình tin điều ấy
Những lo âu thường vậy biết bao
Hai huynh kính trọng, Hàn Cao
Ân cần thư tín, gửi vào nhớ nhung

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.