Bình phong rèm vóc khác nhân gian
Chẳng mộng đến đây thật khó khăn
Ngoài cửa lặng yên đêm cảnh đẹp
Trong phòng không lạnh khí xuân tràn
Chén nâng chấm móng thon như ngọc
Lời kín không cười ửng tựa đàn
Sách gấm muốn hay tên tuổi thực
Huyện đầy hoa nở chẳng là Phan


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)