Nhạc tiên xuân, lưng thon điệu múa
Tiếng trong veo ẻo lả kề bên
Lưỡi oanh tình tứ lời mềm
Vang trong cành biếc hướng lên Song Thành

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.