Biểu văn còn chưa trình văn các
Sao sớm về Đại nhạc cưỡi mây?
Bên hồn chỉ gió xuân này
Và cỏ xanh tốt phủ đầy mộ côi

tửu tận tình do tại