Tôi cưỡi con ngựa mù thọt chân
Ra roi chạy vào đêm tối
Hướng vào đêm tối ra roi
Trên con ngựa mù thọt chân, tôi ngồi

Tôi xông vào đêm tối mò mò
Vì muốn tìm một ngôi sao sáng
Vì muốn tìm một ngôi sao sáng
Tôi xông vào đồng hoang mịt mù

Mệt lử rồi, con vật tôi ngồi mệt lử
Ngôi sao kia còn chưa hiện
Còn chưa hiện ngôi sao kia
Mà tôi mệt lử rồi, ngồi trên yên mệt lử

Giờ đây trên trời hé vầng sáng thuỷ tinh
Trên hoang mạc xác một con ngựa đổ
Trong đêm tối có một thi hài
Vầng sáng thuỷ tinh giờ trên trời đã ló.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)