Cửa thưa khép lại mở
Ở ẩn vì bất tài
Dời sen thương quê cũ
Mua đá rêu xanh rồi
Thuốc tiên uống cũng được
Áo mặc kiểu xưa nay
Vốn không quan để bỏ
Đâu cần bài Quy lai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)