Cửa thưa khép lại mở
Ở ẩn vì bất tài
Dời sen thương quê cũ
Mua đá rêu xanh rồi
Thuốc tiên uống cũng được
Áo mặc kiểu xưa nay
Vốn không quan để bỏ
Đâu cần bài Quy lai


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, Nguyễn Tôn Nhan biên soạn, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)