Gò thấp nước nông rêu mấy cây
Lắt lay ánh ngọc khoảng không này
Hoành, tà tựa có tay gò xén
Cổ, lạ như theo ý đặt bày
Trong trắng đợi về đêm tối ngắm
Rụng rơi bởi tại gió xuân lay
Nhàn lên đứng chắn ngang chiều gió
Một cánh hương đưa ngát chén bay

tửu tận tình do tại