Vẫn đi.. sao gọi rằng bò
Gà không học, đọc chữ o ai bày
Mỏng thôi sao gọi bánh dày
Bánh ít sao chất đầy khay hỡi bà
Hoa mai sao nở chiều qua
Bán đâu sao lại gọi là hoa mua
Kín bưng gọi trống, lạ chưa!
Bà ơi! Cháu đã chịu thua.. nhờ bà.
Bà cười rằng: nghỉ chưa ra
Một mai cháu lớn rồi bà giải cho.


Nguồn: tác giả cung cấp