Giúp phiên, quan chức trọng yếu,
Lâm Cùng cách trở xa đường.
Bá Lăng muốn nhìn cây cảnh,
Phải qua hoa cỏ Lạc Dương.
Dân phong nổi danh Trác thị,
Sản vật tiếng trúc họ Trương.
Bao Tà ngày ngày vất vả,
Gian nan mút mắt, cảm thương.

tửu tận tình do tại