Qua Hàn thực oanh già hoa nát,
Chống gậy lê đến quán Hồ Tiên.
Ở đây không bụi chẳng phiền,
Non tiên dành một cõi riêng trên đời.

tửu tận tình do tại