Móng đồi mồi tranh Tần em gẩy
Âm phát ra như ngấy biệt ly
Chỉ chuyên âm điệu sầu bi
Mỗi lần muốn gẩy lệ thì trào rơi
Ý em như sợi dây căng thẳng
Lòng chàng như trụ đứng nâng dây
Tạm thời không gẩy ngừng chơi
Nhưng trong ý nghĩ thấy lời du dương.

tửu tận tình do tại