Bước rung trăng sáng lạnh không chừng,
Vùi cốt bùn xuân khiến cỏ thơm.
Phấn hương tuy mất hồn không mất,
Hoá thân hồ điệp vũ Chiêu Dương.

tửu tận tình do tại