Nước thu lau trắng ánh bờ sông
Ưng cắt công danh khó lập cùng
Bên cột buồm no đầu cúi ngủ
Nở nang thịt vế tựa anh hùng

tửu tận tình do tại