Tái hồng còn chửa đến thành Vu
Chợt tạnh mưa đem rượu thượng lầu
Đậm nhạt núi tuỳ mầu nằng chiếu
Ngày đêm sông chảy tiếng thu reo
Thượng phương chuông khánh rừng thưa lá
Mười dặm đàn ca phảng rõ mầu
Để phụ cúc vàng e ngắn tóc
Áo đơn ba giặt khách lo âu

tửu tận tình do tại