Xanh biếc cỏ Trường Tín
Chẳng cần học đón mời
Không chê nơi vắng vẻ
Xuân đến tự sinh sôi

tửu tận tình do tại